V zmysle zákona o volebnej kampani a o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je  tretia strana je povinná zverejniť prehľad nákladov na svojom webovom sídle na dobu 60 dní: