Klasický obraz pri kontajnerovom stojisku. Samostatné zberné nádoby pre každý druh odpadu. Ale otvoríte čiernu, určenú na zmesový komunálny odpad a v nej nahádzané úplne všetko. Vo vrecku je celá škála odpadkov, ktorú bolo niekomu zaťažko roztriediť. Tento výjav ilustrujúci našu lenivosť, zvýši tep každému, kto vníma svoje konanie cez úplne prirodzenú zodpovednosť a ohľaduplnosť.🤷‍♂️
✅NEPOZNANÝ DOKUMENT📃
Naša neochota urobiť to, čo by malo byť automatické a samozrejmé, nemá iba ekologické dôsledky. Prejavuje sa aj v ekonomike mesta, v nákladoch na zvoz a spracovanie komunálneho odpadu. V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná: „na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
Stavím sa o 30 kompostovateľných vreciek na biologicky rozložiteľný odpad, že väčšina z nás dokument oznamujúci mieru vytriedenia nezachytila ani na webe, ani na úradnej tabuli mesta. V Žiline sme v roku 2021 vytriedili komunálny odpad na 48,63%. Zaokrúhlene, zo 48-tisíc ton odpadu sme vytriedili 23 400 ton.
✅EKOLÓGIA RUKA V RUKE S EKONOMIKOU🌲🤝💶
To jedno číslo v percentuálnom vyjadrení má ale vplyv na iné číslo. Čím viac odpadu vytriedime, tým vyššie percento vytriedenia máme. A čím je to percento vyššie, tým lepšie je aj postavenie v tabuľke sadzieb za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov. Keďže sme triedili v rozsahu 40 až 50 %, poplatok za jednu tonu odpadu je vo výške 18 €. Ak by sme boli iba o málo snaživejší, stačilo o 1,4 percentuálneho bodu, mohli sme sa prehupnúť cez úroveň 50%. Potom by sme neplatili 18 € za tonu, ale iba 15 €. Tri eurá sa zdajú ako malý rozdiel, ale v roku 2021 zaplatilo mesto Žilina na tomto poplatku viac ako 420-tisíc €, za viac ako 23-tisíc ton odpadu. Nižšia sadzba za tonu by prestavovala úsporu „iba“ 70-tisíc €, ale napr. za 3 000 € je možné zakúpiť a osadiť funkčnú betónovú ochranu kontajneru proti diviakom. Na Hájiku, alebo v Závodí, by sa určite potešili.
✅ŽILINA NA TOM NIE JE ZLE, ALE SÚ AJ LEPŠÍ👏👍🏅
V mestách je väčší problém s triedením odpadu. Žilina na tom nie je zle, ale stále je čo zlepšovať. V tomto roku pribudli stovky kontajnerov na biologicky rozložiteľný, alebo ak chcete, kuchynský odpad. Opäť sa posunieme trošku dopredu. To, že to nie je nemožné, je zrejmé z Trenčína (52,3%), alebo z Banskej Bystrice (50,6%), kde sa im podarilo prehupnúť cez úroveň 50% vytriedenia odpadu, a tak už platia menej. Lebo viac vytriedenia = menej platenia. Je to ekologické a zároveň ekonomické.
✅„BRKO“ S VEĽKÝM POTENCIÁLOM📈
Lepšími číslami by mohol napomôcť aj nárast zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Jeho triedenie sa postupne rozbiehalo iba minulý rok, pričom ešte nebola občanom k dispozícii ani plná kapacita počtu kontajnerov. Ale aj napriek tomu sa ho vyzbieralo viac ako 500 ton, čiže približne 6,4 kg na občana mesta. Celoslovenský priemer pritom je 11 kilogramov. Celkovo sa však odhaduje, že sa vytriedilo 12 % z predpokladaného potenciálu BRKO v zmesovom komunálnom odpade. Výzva na tento rok je jasná – lepšie triedenie má ekologický aj ekonomický prínos.