„Veď platíme dane, tak chceme zodpovedajúce služby za ne.“ V takejto podobe, a v mnohých jej ekvivalentoch, býva pravidelne prezentovaná nespokojnosť občanov so službami, ktoré najviac vnímajú: kosenie, čistota, zametanie, odpratávanie snehu, … . Všetko oblasť starostlivosti o verejný priestor.
✅OPRÁVNENÁ NESPOKOJNOSŤ😡🗣
Na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2020, predložilo vedenie mesta poslancom Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru. V súčasnosti je verejný priestor spravovaný viacerými externými spoločnosťami s rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré nereflektujú na súčasné požiadavky. Oprávnená nespokojnosť, malá flexibilita, rozdrobenosť a nízka intenzita činností, nedostatočná koordinácia, to boli hlavné motívy pre hľadanie efektívnejších riešení. A tak sa spustil proces.
✅NA ZAČIATKU BOLA ANALÝZA📊
O mesiac neskôr už mali poslanci k dispozícii rozsiahlu analýzu. V 40-stranovom dokumente bol podrobne zhodnotený východiskový stav, ekonomické rozbory, opis, akým spôsobom zabezpečujú obdobné činnosti iné samosprávy, porovnanie, ako by sa tieto služby dali zastrešiť pod jedného externého dodávateľa. A prvýkrát sa naplno rozvinula myšlienka vlastných – mestských technických služieb.
✅POSLANCI ROZHODLI O ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI🗂
Nasledovali ďalšie zastupiteľstvá, počas ktorých sa poslanci oboznámi s ďalšími náležitosťami, zámer bol širšie rozpracovaný, podstúpil potrebnú oponentúru, absolvoval všetky predpísané procesné postupy, aby sa pôvodná myšlienka zhmotnila do vzniku spoločnosti. Mestský parlament rozhodol, počas minuloročného júnového zastupiteľstva, o založení stopercentnej mestskej spoločnosti – Technické služby mesta Žilina (skratka TSMŽA). Z 24 hlasujúcich poslancov bolo 22 ZA, iba dvaja boli PROTI – poslanci Cibulka a Groma. Spoločnosť bola do Obchodného registra zapísaná v auguste 2021.
✅NEBUDE TO JEDNODUCHÉ, ANI HNEĎ, ALE JE TO SPRÁVNA CESTA👍
Nová spoločnosť sa musí vysporiadať so štyrmi kľúčovými výzvami:
▪️ Personál – vychádzajúc aj z nasadenia personálnych kapacít u jednotlivých externých dodávateľov sa predpokladá potreba stovky zamestnancov (pri plnom zabezpečení všetkých plánovaných činností). Odhadované (ešte z analýzy z roku 2020) ročné mzdové náklady sa budú pohybovať nad 1,5 miliónom €.
▪️ Potrebná mechanizácia – pri stanovení nákladov na zabezpečenie mechanizácie sa vychádzalo z nových operačných plánov spracovaných Žilinskou univerzitou. Návrh počíta s potrebu 136 kusov mechanizácie a techniky, v celkovom náklade 4 – 6 miliónov € (podľa analýzy z roku 2020) . Okrem zvýšených nákladov na obstaranie mechanizácie, sa medzičasom výrazne zmenili aj dodacie doby.
▪️ Materiálové zabezpečenie – jedná sa najmä o posypový materiál, prostriedky na čistenie, nákup výsadby, likvidácia odpadov, drobný materiál na opravy objektov a drobná mechanizácia (500-tisíc eur ročne, odhad z roku 2020).
▪️ Zázemie spoločnosti – mesto Žilina má dostatok vlastných administratívnych priestorov na zriadenie základne spoločnosti, ale nemá vhodné priestory pre umiestnenie a spravovanie mechanizmov (cca 10 000 m2 s prekrytými objektmi). Vzhľadom na minimalizovanie úvodných zriaďovacích nákladov sa uvažuje s dočasným prenájmom takýchto priestorov (odhad 300-tis. eur ročne). Jednou z možností je aj odkúpenie areálu Žilinských komunikácií na ulici Vysokoškolákov.
✅SPRÁVA VEREJNÉHO OSVETLENIA, POSTUPNE ĎALŠIE ČINNOSTI💡⏳🧹🍀
Mestská spoločnosť postupne preberie všetky činnosti, ktoré dnes pre mesto vykonávajú súkromné subjekty: vývoz malých zberných nádob, opravu a údržbu detských a športových ihrísk, opravu a údržbu mestského mobiliáru, správu a údržbu mestskej zelene, čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, letnú a zimnú údržbu komunikácií. Spoločnosť postupne naberá zamestnancov, má už dočasné priestory, webstránku a od 1. augusta 2022 prebralo na svoje plecia prvú z plánovaných činností – Správu a údržbu verejného osvetlenia https://www.tsmza.sk/2022/07/27/oznam/. Od 1. januára 2023 k nej pribudne ďalšia – vývoz malých zberných nádob. V rovnako roku bude nasledovať oprava a údržba ihrísk, športovísk, mestského mobiliáru, správa a údržba fontán, … . Na jar 2024 je predpoklad začať správu a údržbu mestskej zelene. O rok neskôr spoločnosť prevezme letnú a zimnú údržba mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.
Na „konci dňa“ by mali Technické služby mesta Žilina nahradiť všetkých externých dodávateľov pri službách, ktoré si nevyžadujú špeciálne oprávnenia, mechanizáciu a kvalifikáciu zamestnancov (asfaltérske práce, vodorovné dopravné značenie, a pod.). Popri efektívnejšom hospodárení s verejnými prostriedkami, by to malo priniesť aj ďalšie benefity, vďaka priamemu dosahu na objem, intenzitu, aj kvalitu vykonávaných prác. Budem vedeniu spoločnosti držať palce, aby sa dobrá myšlienka podarila naplno zrealizovať. Azda konečne k spokojnosti všetkých občanov mesta.