Verejná kritika za čokoľvek nefungujúce v meste, či už oprávnená, alebo neoprávnená, spravidla skončí stelesnená pri osobe primátora. Pritom ten nie je sám, kto je zodpovedný za všetky oblasti života v meste.
✅MESTO ZASTUPUJE PRIMÁTOR
„Primátor mesta je oprávnený v mene Mesta Žilina konať a rozhodovať vo všetkých veciach správy mesta okrem tých, ktoré sú zákonom, alebo štatútom mesta vyhradené Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a zastupovať Mesto Žilina vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám.“ Tak to konštatuje štatút mesta. Je to dokument, ktorý, okrem iného, upravuje vnútornú organizáciu mesta, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek mesta.
✅PRIMÁTOR MÁ AJ ZÁSTUPCOV
Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Takúto možnosť dáva starostovi/primátorovi zákon o Obecnom zriadení. Primátora teda zastupuje zástupca primátora v rozsahu určenom v písomnom poverení.
✅ZÁSTUPCA NEMÔŽE BYŤ KTOKOĽVEK
Zástupcu primátora si vyberá primátor. Spravidla na celé funkčné obdobie. Musí tak však urobiť do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca ale nemôže byť ktokoľvek. Musí to byť iba zvolený poslanec.
✅ŽILINA MÁ DVOCH ZÁSTUPCOV PRIMÁTORA
Mesto Žilina už niekoľko volebných období využíva možnosť mať zástupcov primátora. Aj keď väčšina verejnosti o týchto postoch v podstate ani nevie. A ešte menej občanov by bez prípravy povedalo, ako sa volajú súčasní zástupcovia primátora. Prvý zástupca je Vladimír Randa, z poslaneckého klubu „Za naše mesto“. Druhý v poradí je Barbora Birnerová. V minulosti boli zástupcami primátora, napríklad Patrik Groma, alebo Štefan Zelník, počas mandátu predchádzajúceho primátora Igora Chomu. Teraz obaja kandidujú na pozíciu primátora. V ideálnom svete by mali byť zástupcovia primátora jeho pravé ruky, ale nie vždy je tomu tak.
✅KOMPETENCIE ZÁSTUPCOV
Zástupca zastupuje primátora, napríklad, počas jeho neprítomnosti – ochorenie, dovolenka, … . Vtedy naplno zastupuje mesto, akoby bol zástupca riadny primátor. „Zaskakuje“ trebárs na rokovaní mestského zastupiteľstva, …, ale aj na spoločenských a kultúrnych akciách. Rozsah právomocí určuje písomné poverenie. V čase prítomnosti primátora sa prvý viceprimátor Randa priamo podieľa na strategických rozhodnutiach mesta pre rôzne oblasti, spolupodieľa sa aj so zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta. Počas neprítomnosti primátora ho zastupuje na základe osobitného poverenia. Počas neprítomnosti presahujúcej 14 dní je oprávnený zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ak o to požiada aspoň tretina poslancov, schvaľuje finančné operácie do 100-tisíc eur, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom. Druhá v poradí je viceprimátorka Birnerová. Počas prítomnosti primátora má podobné kompetencie ako prvý viceprimátor. Zároveň v čase, keď súčasne nie sú prítomní primátor, ani jeho prvý zástupca, zastupuje primátora podľa osobitného poverenia, resp. podľa potreby, podobne, ako prvý viceprimátor.
Obaja súčasní zástupcovia primátora boli dlhodobo uvoľnení z predchádzajúceho zamestnania pre potreby výkonu funkcie. Zo zákona im za výkon funkcie prináleží plat, najviac vo výške 70 % základného mesačného platu primátora. K hornej zákonnej hranici sa ale nepribližujú. V skutočnosti je ich plat, od začiatku funkčného obdobia, určený ako 42 % platu primátora.