Dostupnosť a mobilita

ŽŽilina musí byť mestom, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre pri chôdzi, jazde na bicykli, v MHD i v aute. Mestom, ktoré je prístupné, jeho obyvatelia sú aktívni, zdraví a majú veľa možností, ako sa prepraviť domov, za prácou, vzdelaním a aktivitami. Iná Žilina je mesto, v ktorom sa ľudia aj firmy správajú spoločensky zodpovedne a podporujú jeho rozvoj. Budeme presadzovať riešenia na odstránenie neudržateľnej situácie s dopravou a parkovaním v meste a na sídliskách.

Parkovanie

Problém:

Statická doprava – Žilinčania nemajú dostatok parkovacích miest pri obydliach.

Riešenie:

 • Žilinská parkovacia spoločnosť – Parkovacia politika by mala byť v rukách mesta a nie v rukách súkromnej spoločnosti.

 • Zavedieme nový systému parkovacej politiky na základe moderných technológií (platby za parkovanie cez mobilný telefón – Smart City).

 • Pripravíme možnosti riešení pre vytvorenie nových parkovacích miest a parkovacích domov, predovšetkým na sídliskách. Budeme uprednostňovať „zelené“ riešenia, ktoré budú ohľaduplné voči mestskej zeleni.

 • V spolupráci s odbornými autoritami v oblasti dopravy navrhneme riešenia podľa jednotlivých zón mesta.

MHD a prímestská doprava

Problém:

Pokles záujmu obyvateľov Žiliny o využívanie MHD – obslužnosť MHD hlavne na sídliskách je málo efektívna a centrum mesta je stále viac zaťažované individuálnou dopravou. Prepojenie mesta a mestských častí s okolitými obcami v bezprostrednej blízkosti je nedostatočné.

Riešenie:

 • Pripravíme a odskúšame pilotný projekt rýchlobusov, ktoré prepoja najviac zaťažené lokality mesta v exponovanom čase: sídliská – centrum, sídliská – sídliská, sídliská – miesta, kde sa koncentrujú pracovné príležitosti – priemyselné zóny.

 • Predložíme návrh spolupráce na financovanie a podporu prepojenia mesta a okolitých obcí prostredníctvom mestskej integrovanej hromadnej dopravy, vrátane aktívnej spolupráce so ŽSK.

 • Budeme pokračovať v modernizácii systému mestskej hromadnej dopravy – napr. sledovanie „svojho“ autobusu, platba za cestovný lístok kartou alebo mobilným telefónom.

 • Budeme pokračovať v príprave a v následnej modernizácii infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavby nových trolejbusových tratí a obratísk.

 • Prehodnotíme zavedenie hustejších intervalov pri vybraných linkách.

 • Podporíme revitalizáciu autobusových zastávok aj v mestských častiach.

Cestná infraštruktúra, chodníky, cyklotrasy

Problém:

Zlý stav mestských komunikácií – žilinské cesty a chodníky sú rozbité, plné výtlkov a nečistoty, nízka priepustnosť križovatiek, nedostatočné a zastarané technické vybavenie svetelnej signalizácie a nedostatok cyklochodníkov.

Riešenie:

 • Sústredíme sa na budovanie štvorprúdovej komunikácie od nemocnice až po Lesopark, vrátane nových kruhových križovatiek s dvomi pruhmi.

 • Zmodernizujeme svetelnú signalizáciu – vytvorenie zelenej vlny, zavedenie časovačov, indukčnýchslučiek, riešení pre Smart City.

 • Zavedieme systematické plánovanie úprav cestných a peších ťahov s alternatívou povrchovej úpravy.

 • Vytvoríme verejne prístupný harmonogram realizácie opráv a sezónnej údržby.

 • Budeme podporovať rozvoj mestských cyklochodníkov – s cieľom vytvoriť funkčnú a bezpečnú alternatívu bezmotorovej dopravy nielen na voľno-časové aktivity ale aj do zamestnania s dôrazom na zníženie podielu osôb cestujúcich v osobných motorových vozidlách.

 • Rozšírime systém zdieľaného využívania bicyklov v mestskej bicyklovej doprave.

Program Iná Žilina