Dostupnosť a mobilita

ŽŽilina musí byť mestom, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre pri chôdzi, jazde na bicykli, v MHD i v aute. Mestom, ktoré je prístupné, jeho obyvatelia sú aktívni, zdraví a majú veľa možností, ako sa prepraviť domov, za prácou, vzdelaním a aktivitami. Iná Žilina je mesto, v ktorom sa ľudia aj firmy správajú spoločensky zodpovedne a podporujú jeho rozvoj. Budeme presadzovať riešenia na odstránenie neudržateľnej situácie s dopravou a parkovaním v meste a na sídliskách.

Parkovanie

Problém:

Statická doprava – Žilinčania nemajú dostatok parkovacích miest pri obydliach.

Riešenie:

 • Žilinská parkovacia spoločnosť – parkovacia politika bude plne v rukách mesta a nie v rukách súkromnej spoločnosti.

 • Podporíme zavedenia nového systému parkovacej politiky na základe moderných technológií (platby za parkovanie cez mobilný telefón, cez aplikáciu, … – Smart City).

 • Podporíme v rozpočte vybudovanie nových parkovacích miest predovšetkým na sídliskách, tak ako to vyplynulo z analýzy Žilinskej univerzity. Budeme uprednostňovať „zelené“ riešenia, ktoré budú ohľaduplné voči mestskej zeleni.

 • V spolupráci s odbornými autoritami v oblasti dopravy navrhneme/podporíme riešenia novej parkovacej politiky.

  Základná filozofia bude veľmi podobná tej, aká je v iných mestách:
  uprednostnené bude prvé auto rezidenta – občana mesta (za nižší poplatok, cca 30 €/rok),
  vyššiu, už základnú sadzbu, budú mať vozidlá abonentov, čiže ľudí, ktorí nemajú v Žiline trvalé bydlisko a teda nie sú občanmi mesta,
  nová parkovacia politika začne platiť v júni budúceho roka, najskôr v oblastiach, kde je už aj v súčasnosti regulované parkovanie – centrum mesta a jeho blízke okolie,
  na jeseň 2023 by sa mala pilotne spustiť nová parkovacia politika na prvom sídlisku – na Hájiku, kde je dnes najväčší problém s parkovaním,
  nasledovať bude sídlisko Solinky a ako posledné príde na rad sídlisko Vlčince, v roku 2024,
  pred zavedením regulácie parkovania na sídliskách pribudnú nové parkovacie miesta tak, ako to vyplynulo z analýzy Žilinskej univerzity.
 • Všetky prostriedky z výberu parkovného budú príjmom mesta. Kontrolu dodržiavania bude vykonávať Mestská polícia, prostredníctvom skenovania evidenčného čísla vozidla. O presných podmienkach, o akomsi prevádzkovom poriadku parkovania v meste nerozhodne primátora ale mestské zastupiteľstvo, ktoré musí schváliť Všeobecne záväzné nariadenie k regulácii parkovania. Tomu však bude predchádzať nejedna verejná diskusia. Vo výsledku, po skúsenostiach z iných miest, by mala filozofia uprednostnenia rezidentov výrazne zlepšiť podmienky na parkovanie občanom mesta, predovšetkým na sídliskách.

MHD a prímestská doprava

Problém:

Pokles záujmu obyvateľov Žiliny o využívanie MHD – obslužnosť MHD hlavne na sídliskách je málo efektívna a centrum mesta je stále viac zaťažované individuálnou dopravou. Prepojenie mesta a mestských častí s okolitými obcami v bezprostrednej blízkosti je nedostatočné.

Riešenie:

 • Pripravíme a odskúšame pilotný projekt rýchlobusov, ktoré prepoja najviac zaťažené lokality mesta v exponovanom čase: sídliská – centrum, sídliská – sídliská, sídliská – miesta, kde sa koncentrujú pracovné príležitosti – priemyselné zóny.

 • Predložíme návrh spolupráce na financovanie a podporu prepojenia mesta a okolitých obcí prostredníctvom mestskej integrovanej hromadnej dopravy, vrátane aktívnej spolupráce so ŽSK.

 • Budeme pokračovať v modernizácii systému mestskej hromadnej dopravy – napr. sledovanie „svojho“ autobusu, platba za cestovný lístok kartou alebo mobilným telefónom.

 • Budeme pokračovať v príprave a v následnej modernizácii infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavby nových trolejbusových tratí a obratísk.

 • Prehodnotíme zavedenie hustejších intervalov pri vybraných linkách.

 • Podporíme revitalizáciu autobusových zastávok aj v mestských častiach.

Cestná infraštruktúra, chodníky, cyklotrasy

Problém:

Zlý stav mestských komunikácií – žilinské cesty a chodníky sú rozbité, plné výtlkov a nečistoty, nízka priepustnosť križovatiek, nedostatočné a zastarané technické vybavenie svetelnej signalizácie a nedostatok cyklochodníkov.

Riešenie:

 • Sústredíme sa na budovanie štvorprúdovej komunikácie od nemocnice až po Lesopark, vrátane nových kruhových križovatiek s dvomi pruhmi.

 • Zmodernizujeme svetelnú signalizáciu – vytvorenie zelenej vlny, zavedenie časovačov, indukčnýchslučiek, riešení pre Smart City.

 • Zavedieme systematické plánovanie úprav cestných a peších ťahov s alternatívou povrchovej úpravy.

 • Vytvoríme verejne prístupný harmonogram realizácie opráv a sezónnej údržby.

 • Budeme podporovať rozvoj mestských cyklochodníkov – s cieľom vytvoriť funkčnú a bezpečnú alternatívu bezmotorovej dopravy nielen na voľno-časové aktivity ale aj do zamestnania s dôrazom na zníženie podielu osôb cestujúcich v osobných motorových vozidlách.

 • Rozšírime systém zdieľaného využívania bicyklov v mestskej bicyklovej doprave.

Program Iná Žilina