Bezpečnosť v meste

OObyvatelia mesta a jeho návštevníci by sa mali cítiť bezpečne v každom kúte mesta, či ide o centrum alebo sídliská, mali by nájsť v príslušníkoch mestskej polície oporu. Iná Žilina zväčší potenciál mestskej polície jej personálnym a materiálno-technickým zabezpečením. Chceme bezpečné mesto.

Problém:

Jedným z problémov nášho mesta je nedostatočný pocit bezpečnosti v dôsledku narastajúcej kriminality a vandalizmu na sídliskách, ale aj v centre či mestských častiach.Ďalším problémom je prehnané smerovanie výkonu príslušníkov mestskej polície na cielené vyberanie pokút, predovšetkým pre súkromnú parkovaciu spoločnosť.

Riešenie:

  • Nemôžeme šetriť na mestskej polícii, ak chceme mať pocit bezpečia a bezpečné mesto. Iná Žilina personálne posilní mestskú políciu a zlepší ich materiálno-technické vybavenie, ako aj samotné výkony príslušníkov mestskej polície, aby sa obnovila jej vážnosť a dôvera.

  • Spracujeme mapu kriminality jednotlivých častí mesta, ako efektívny nástroj prevencie. Občania získajú prehľad, ktoré zóny môžu byť rizikové pre pohyb, kde treba posilniť hliadky a zvýšiť bezpečnosť.

  • Zavedieme projekt „Poznaj svojho policajta, poznaj svoj rajón“. Občania budú mať užší kontakt s policajtom, ktorý bude hliadkovať v ich mestskej časti. Zlepší sa vzájomný vzťah, dôvera a možnosti spolupráce. Policajt, ktorý má užší vzťah k svojmu rajónu, môže účinnejšie riešiť problémy obyvateľov.

  • Poslaním mestskej polície nemá byť iba vyberanie pokút, ale predovšetkým služba občanom v uliciach. Sústredíme sa na prevenciu a nie represiu.

  • Skvalitníme komunikáciu medzi pracovníkmi jednotlivých odborov Mestského úradu, príslušníkmi mestskej polície a samotnými obyvateľmi.

  • Posilníme hliadky mestskej polície počas nočných hodín v inkriminovaných termínoch, oblastiach, aj v mestských častiach. Umožníme občanom zapojiť sa do spolupráce s mestskou políciou formou dobrovoľníctva.

  • Posilníme výchovu a vzdelávanie na školách, v školských zariadeniach a vo voľnočasových aktivitách.

  • Budeme pracovať na rozšírení kamerového systému v celom meste, vrátane sídlisk a mestských častí.

  • Skvalitníme vzájomnú komunikáciu a spoluprácu so štátnou políciou s cieľom zvýšenia bezpečnosti v meste.

Program Iná Žilina