Dobre fungujúce a zodpovedné mesto

ZZodpovedné a dobre fungujúce mesto využíva svoje prostriedky pre občanov a ichpotreby. Hospodári efektívne a transparentne, počúva potreby občana a rýchlo ich realizuje. Iná Žilina bude presadzovať aktívny prístup k riešeniu problémov a efektívne využívať potenciál mestských organizácií a podnikov.

Zapojíme Žilinčanov do spolurozhodovania o veciach verejných.

Transparentné mesto

Problém:

Mesto zverejňuje na svojom webovom sídle mnoho informácií o otvorenej samospráve, avšak ľudia ich musia dostávať v zrozumiteľnejšej a prístupnejšej forme.

Riešenie:

 • Budeme dôsledne uplatňovať princíp transparentnosti a výhodnosti pre mesto a občanov. Občania budú mať prístupnejšie informácie o nakladaní s mestskými financiami pri verejných zákazkách v jednotnej a zrozumiteľnej forme, bez nutnosti vyhľadávať na viacerých podstránkach.

 • Vyznávame nulovú toleranciu nekvalitných dodávok tovarov a služieb. Mesto musí byť dôslednejšie pri kontrole služieb, prác, výkonov, ktoré pre neho realizujú súkromné spoločnosti. Aby sa maximalizovala hodnota a prínos za vynaložené financie.

Urbanistický rozvoj mesta

Problém:

Aj hlasmi našich poslancov sa v končiacom volebnom období podarilo zriadiť Útvar hlavného architekta, ako samostatné pracovisko zaoberajúce sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a koncepciou tvorby mesta.

Riešenie:

 • Vypracovanie zrozumiteľnej a realizovateľnej vízie a koncepcie dlhodobého a udržateľného rozvoja mesta, formulovanej na základe potrieb občanov a odborných stanovísk.

 • Umožníme občanom prinášať návrhy na využitie verejných priestranstiev (napríklad zapojením mesta do projektu mestskezasahy.sk).

Centrum, ktoré žije

Problém:

Farmári a pestovatelia nemajú v Žiline priestor, kde by mohli ponúkať svoje produkty a tovary z dvora prostredníctvom farmárskych trhov.

Majitelia prevádzok nemajú rozumné podmienky pre prevádzkovanie letných terás v mestských lokalitách v súlade s potrebami obyvateľov.

Riešenie:

 • Vytvoríme priestor na pravidelné organizovanie Farmárskych trhov v Žiline a uľahčíme farmárom a pestovateľom predaj produktov a tovaru z dvora.

 • Založíme tradíciu slávností jednotlivých mestských častí.

 • Nastavíme vyvážené podmienky podporujúce rozvoj podnikania v mestskom priestore a zároveň rešpektujúce potreby obyvateľov.

Spolupráca s tretím sektorom

Problém:

Neziskový sektor a aktivity tretieho sektora nie sú docenené a dostatočne podporované. Mesto nespolupracuje systematicky s organizáciami tretieho sektora. Nevyužívame potenciál dobrovoľníctva.

Riešenie:

 • Vypracujeme a uvedieme do života stratégiu podpory dobrovoľníctva, odstraňovania sociálnych bariér, výrazne skvalitníme spoluprácu s tretím sektorom. Budeme iniciovať spoločné vzdelávanie pracovníkov neziskových organizácii a verejného sektora.

 • Zabojujeme o to, aby Žilina bola Európskym mestom dobrovoľníctva.

 • Skvalitníme systém grantových podpôr pre neziskový sektor s dôrazom na rozvoj kultúry, športu a sociálnej oblasti, práce s mládežou a podpory dobrovoľníctva. Zvýšime finančnú podporu grantového systému mesta.

Riešenie problémov občanov – otvorené mesto

Problém:

Mesto nedostatočne počúva problémy občanov, neraz ich rieši veľmi pomaly a mnohokrát. Obyvatelia mesta právom očakávajú intenzívnejšiu komunikáciu s mestom – či už prostredníctvom osobných stretnutí alebo formou elektronickej komunikácie.

Riešenie:

 • Vytvoríme priestor prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne, mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie a ďalšie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami, ktorí budú zodpovedať za výsledok. O priebehu riešenia a výsledku bude občan – oznamovateľ vždy informovaný, problém a riešenie budeme zverejňovať aj na web stránke mesta.

 • Buďme otvorené, transparentné mesto, ktoré nič neskrýva – na webe budeme zverejňovať čo najviac informácií z činnosti úradu, vrátane financií.

 • Sprístupníme mestské dáta pre IT riešenia, ktoré pomôžu mestu a občanom.

 • Zavedieme pravidelný elektronický newsletter a mobilnú aplikáciu s informáciami, čo sa v meste realizovalo a čo sa pripravuje. Budú obsahovať potrebné informácie o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí.

Program Iná Žilina