Čisté a zelené mesto

CChceme, aby Žilina bola čistým, zeleným a zdravým mestom. Iná Žilina vráti mestu kvety a zeleň, o ktoré sa budeme systematicky starať. Dažďová voda nebude odpadom, za ktorý sa platí, ale surovina, ktorá sa dá zmysluplne využiť. Chceme presadzovať zmeny povrchových úprav pevných plôch, ktoré budú znižovať prehrievanie mestského prostredia a tým predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien.

Čistota mestského prostredia

Problém:

Dlhodobo je zanedbaná údržba mesta. Ľudia pociťujú, že žijú v špinavom meste.

Riešenie:

 • Veľmi rýchlo urobíme viditeľnú zmenu čistoty v Žiline. Zmeníme súčasný nelichotivý stav, keď je Žilina považovaná za jedno z najšpinavších miest na Slovensku. Za verejné priestranstvá sa už viac nebudeme hanbiť, ale ich s radosťou využívať.

 • Stanovíme štandardy čistoty v meste a zavedieme fungujúci systém údržby a nastavenia dôslednej kontroly stavu čistených plôch po vykonaní údržby.

 • Prehodnotíme spoluprácu mesta s firmami, ktoré zabezpečujú čistotu mesta. Dôraz budeme klásť na kvalitnú prácu za peniaze občanov.

Zeleň a údržba

Problém:

Nedostatok zelene a kvetov v meste ako aj v mestských častiach a ich nedostatočná údržba. Nedostatok oddychových zón s lavičkami a rekreačných plôch.

Riešenie:

 • Budeme presadzovať výsadbu stromov a trvácnych rastlín vhodných do mestských podmienok (napríklad trvalkové výsadby) s ohľadom na alergikov. Zastavíme plytvanie verejných zdrojov na výsadbu jednoročných rastlín.

 • V spolupráci so strednými školami a občianskymi združeniami podporíme projekt prvej botanickej záhrady v Žiline. Do celého projektu zapojíme širokú odbornú aj laickú verejnosť.

 • Podporíme rozvoj komunitných záhrad v Žiline, kde si občania budú môcť pestovať vlastné ovocie a zeleniny.

 • Dôsledne budeme vyžadovať realizáciu náhradnej výsadby stromov v plnej výške. Zelené strechy musia dostať zelenú.

 • Spracujeme aktuálny generel zelene, ktorý bude slúžiť na systematický rozvoj a údržbu zelených plôch v celom meste.

 • V rámci územného plánu budeme presadzovať povinnú zelenú vybavenosť.

Odpadové hospodárstvo

Problém:

Nedostatočná separácia komunálneho odpadu a s tým priamo spojené zvýšené náklady pre občanov. Zrážková voda končí aj tam kde to nie je nevyhnutné končí nevyužitá v kanalizácii a musíme za ňu platiť.

Riešenie:

 • Viac separuješ, menej platíš – systematickou osvetou a vytvorením vhodnejších podmienok budeme podporovať zvýšenie podielu separovaného odpadu. Iná Žilina nastaví efektívny systém zberu, triedenia a likvidácie odpadu. Spoločne sa naučíme lepšie predchádzať vzniku odpadov a správať sa zodpovedne v prospech životného prostredia všade okolo nás. Systém odpadov musí byť dôveryhodný, mesto bude transparentne informovať o tom, koľko odpadu Žilinčania produkujú ako ho dokážeme zhodnocovať.

 • Znížime objem komunálneho odpadu vyseparovaním biologicky rozložiteľného odpadu a budeme ho spracovávať vo funkčnej kompostárni. Získaný kompost využijeme na zveľadenie mestskej zelene.

 • V rámci osvety pripravíme odborné prednášky o triedení odpadu so zameraním na spôsoby spracovania bioodpadu od materských škôl, cez základné školy, stredné školy až po univerzitu. Vzdelávaciu a edukačnú činnosť budeme šíriť do domácnosti cestou mestských informačných prostriedkov.

 • Dažďová voda nebude odpadom, za ktorý sa platí, ale surovina, ktorá sa dá zmysluplne využiť. Budeme presadzovať zmeny povrchových úprav pevných plôch, ktoré budú znižovať prehrievanie mestského prostredia a predchádzať negatívnym dopadom klimatických zmien.

Lesopark a oddychové zóny

Problém:

Nedostatočné využitie potenciálu a kapacity Lesoparku Chrasť. Žilinčanom chýbajú oddychové zóny.

Riešenie:

 • Vytvoríme z lesoparku komplexnú oddychovú zónu pre Žilinčanov, čím bude slúžiť deťom, rodinám, seniorom ale aj športovcom.

 • Dobudujeme a rozšírime mobiliár a detské prvky v rámci celého mesta.

 • Vybudujeme oficiálne ohniská spĺňajúce protipožiarne parametre v oddychových zónach na organizovanie rodinných piknikov a stretnutí s priateľmi.

 • Budeme podporovať dobrovoľnícke akcie – čistenie verejných priestorov a lesoparku.

 • Zvýšime preventívne hliadkovanie verejného priestranstva vrátane lesoparku aj prostredníctvom mestskej polície a dobrovoľníkov.

Chov domácich zvierat, psi v meste

Problém:

Spolužitie chovateľov v meste a ľudí, ktorí domáce zvieratá nemajú, môže vyústiť do nepríjemných sporov. Konflikty medzi týmito skupinami ľudí nastávajú pri vodení psov v meste a na sídliskách. Obyvateľom sídlisk prekážajú výkaly na chodníkoch a trávnikoch, brechot v nočných hodinách aj to, že sa zvieratá voľne pohybujú, hoci by mali byť na vôdzkach. Väčšina problémov je spôsobená tým, že chovatelia domácich zvierat nemajú pre svoje zvieratá vytvorené potrebné podmienky.

Riešenie:

 • Chceme zlepšiť spolužitie majiteľov psov a ostatných obyvateľov mesta, ktorí domáce zvieratá nemajú. Počet doma chovaných zvierat z roka na rok narastá a preto chceme minimalizovať problémy, ktoré z chovu domácich miláčikov vyplývajú. Upravením podmienok chovu domácich zvierat urobíme naše mesto oveľa čistejším a bezpečnejším.

 • Nasmerujeme príjmy z výberu daní za psov na vytváranie a udržiavanie dôstojných podmienok na chov domácich miláčikov.

 • Vytvoríme a jasne vyznačíme zóny v ktorých je pohyb psov povolený voľne, na vôdzkach a v ktorých je pohyb psov zakázaný.

 • Zriadime nové koše s ekologickými vrecúškami na zber psích výkalov, ktoré budú prístupné pre každého psičkára – 24 hodín denne.

 • Vybudujeme vyhradené miesta pre psičkárov -venčoviská, kde budú aj prekážky vhodné pre trénovanie psov.

 • Budeme dôsledne dohliadať, aby majitelia psov dodržiavali svoje povinnosti.

 • Znížime daň za psíkov adoptovaných z útulku.

Zimná údržba

Problém:

Zimná údržba ciest v mestských častiach je dlhodobo zanedbávaná. Obyvatelia sa sťažujú na nedostatočnú, nepravidelnú a málo flexibilnú údržbu ciest počas zimného obdobia, pričom platia rovnaké dane, ako obyvatelia v centre mesta. Majú problém dostať sa bezpečne a včas ráno do práce alebo do školy. Z dôvodu neupravených ciest dochádza aj k problémom s pravidelným odvážaním komunálneho odpadu.

Riešenie:

 • Upravíme plán zimnej údržby komunikácií, aby žiadna mestská časť nebola diskriminovaná a zavedieme funkčnú kontrolu dodržiavania plánu zimnej údržby – prostredníctvom poslancov a obyvateľov v nich žijúcich.

Program Iná Žilina