Sociálna oblasť

RRiešenie sociálnych problémov má vplyv na kvalitu života nás všetkých. Seniori, občania ťažko zdravotne postihnutí, ľudia bez domova, mnohopočetné rodiny, týrané deti a ženy, ľudia užívajúci drogy, alebo deti a mládež ulice, vylúčené skupiny – každé zmysluplné riešenie pre tieto cieľové skupiny pozitívne ovplyvňuje obyvateľov a zmierňuje dopad na spoločnosť, a teda aj na mestské financie.

Iná Žilina citlivo vníma problémy týchto ľudí a je pripravená pomáhať. Za aktuálne naliehavé považujeme tieto témy:

 • Mobilný úrad a bezplatné poradenstvo pre ľudí v núdzi.
 • Kvalitnejšia a dostupnejšia opatrovateľská služba.
 • Výstavba nájomných bytov a rozširovanie bytového fondu.

   

Postaráme sa o všetkých

Problém:

V mnohých prípadoch je pre ŤZP a seniorov veľmi problematické a veľakrát aj fyzicky nemožné dostaviť sa do centra mesta osobne. Veľa žilinských seniorov a ŤZP má problém docestovať k svojmu lekárovi, zabezpečiť si potrebné lieky, či nakúpiť si. Nemajú vlastné auto, MHD je pre nich nevyhovujúca alebo majú iný problém s mobilitou. Mesto nemá podporný program, ktorý by týmto Žilinčanom pomohol.

Ohrozené skupiny obyvateľov (mnohopočetné rodiny, týrané ženy a deti, ľudia užívajúci drogy a ďalší) neraz nevedia riešiť svoje problémy a životné situácie.

Riešenie:

 • Zriadime službu – „Mobilný úrad“ pre ŤZP a seniorov, prostredníctvom ktorej by na základe doručenej požiadavky oprávneného žiadateľa vysielal úrad do terénu kvalifikovaného pracovníka, ktorý na mieste poradí, čo všetko je potrebné na vybavenie záležitosti, respektíve ju na mieste aj vybaví, , alebo sa vráti späť po jej vyriešení na úrad. O službu bude možné požiadať telefonicky alebo elektronicky.

 • Občania budú mať k dispozícii „Linku pomoci“, kde získajú základné informácie pri riešení ich krízových situácií. Bude prepojená s mestskou políciou a záchrannými zložkami pre prípad rýchlych zásahov.

 • Posilníme sociálny odbor na mestskom úrade, aby mohol rýchlejšie, kvalitnejšie a vo väčšom rozsahu poskytovať služby pre občanov. Budeme spolupracovať so Strednou zdravotníckou školou v Žiline ako aj s ostatnými inštitúciami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.

 • Navýšime finančné prostriedky do opatrovateľskej služby tak, aby táto služba bola pre Žilinčanov dostupnejšia.

 • Vytvoríme účinný a fungujúci systém dobrovoľníckej práce v oblastiach a organizáciách riadených mestom s dôrazom na sociálnu oblasť, oblasť kultúry, školstva a športu, prácu s mládežou.

Dlhoroční obyvatelia Žiliny sa chcú tiež zapojiť

Problém:

Nedostatočne využitý potenciál aktívnych seniorov a chýbajúci priestor pre aktívne pôsobenie seniorov vo verejnom živote.

Riešenie:

 • Vytvoríme seniorské hliadky, ktoré pomôžu na priechodoch pre chodcov pri ZŠ s MŠ a pri kontrolách osamelých obyvateľov. Seniorská hliadka sa presvedčí o ich zdravotnom stave, bezpečí a poskytne sociálny kontakt osamelým ľuďom ako aj spätnú väzbu zamestnancom na mestskom úrade, ako aj spätnú väzbu zamestnancom na Mestskom úrade.

 • Založíme tradíciu Seniorského bálu. Mesto poskytne priestory ako aj ďalšie potrebné vybavenie.

 • Pripravíme projekt „Živé knihy“ – seniori rotujúci po školách, ktorí budú prezentovaťsvoje zaujímavé životné príbehy. Podnetné príbehy priblížime všetkým Žilinčanom prostredníctvom médií.

 • Budeme zbližovať deti, mládež a seniorov spoločnými aktivitami. Nebudeme seniorov vyčleňovať, ale naopak, budeme s nimi počítať, pretože si ich vážime a majú nám čo odovzdať. Aktívnych seniorov budeme odmeňovať formou benefitov, napríklad bezplatný vstup na plaváreň, lístky do divadla, hokej alebo na ďalšie športové podujatia.

 • Rozšírime možnosti pre stravovanie seniorov a zlepšíme dostupnosť.

Nové byty pre mladých, podpora mladých rodín

Problém:

Nedostatočné kapacity bytov pre mladé rodiny.

Riešenie:

 • Podporíme výstavbu nájomných a sociálnych bytov cez ŠFRB a ich prideľovanie transparentným spôsobom. Budeme hľadať aj ďaľšie možnosti ako rozširovať mestský bytový fond.

 • Zavedieme mestský príspevok pre každé novonarodené dieťa v Žiline.

Mládež

Problém:

Mesto systematicky nepracuje s mládežou, jej potrebami a problémami.

Riešenie:

 • Spolu s odborníkmi a verejnosťou spracujeme mapu potrieb a problémov mládeže vo všetkých mestských častiach a pripravíme riešenia.

 • Zintenzívnime spoluprácu so žilinským mládežníckym parlamentom, s poradným a iniciatívnym orgánom zaoberajúcim sa problémami a riešením zásadných otázok, ktoré sa týkajú života detí a mládeže v meste.

 • Mesto bude cielene podporovať aktivity mladých a poskytne svoje priestory na podujatia.

 • Zriadime na mestskom úrade pozíciu Preventistu – na starosti bude mať koordináciu aktivít na podporu osvety detí a mládež v spolupráci s políciou, reedukačnými centrami, domovmi mládeže a lekármi.

Program Iná Žilina