Vzdelané mesto

Iná Žilina sa v oblasti vzdelávania bude vážne zaoberať riešením akútnych problémov škôl a školských zariadení. Zároveň bude formulovať a presadzovať víziu kvalitného, moderného a koncepčného systému vzdelávania v školách v pôsobnosti mesta. Neopomíname ani významnú funkciu predškolského vzdelávania a voľnočasových aktivít v školských zariadeniach. Navrátime vážnosť učiteľskému poslaniu. Chceme školy, do ktorých sa budú naše deti tešiť a dobre sa v nich cítiť. Chceme spokojných učiteľov, spokojných žiakov a rodičov.

Nedostatočné kapacity – finančné, priestorové, personálne, …

Problém:

Nedostatok voľných miest v materských školách a nedostatok ihrísk pre deti a mládež. Stále sa opakujúci problém, kedy v časti mesta v ktorej rodič býva, nie je dostatok miest v MŠ a rodič musí denne cestovať za voľnou kapacitou.

Ihriská pre deti sú nedostatočne vybavené a väčšinou starostlivosť o ne je v rukách personálu MŠ, čo nie je ideálne riešenie.

Treba stavať na odbornosti a kvalite.

Riaditelia škôl a školských zariadení musia mať odborný nepedagogický personál. V dnešnej dobe sa veľa riaditeľov borí s problémom, že okrem toho, že vykonávajú pedagogickú činnosť a manažérov, musia byť aj ekonómovia, účtovníci, niekedy údržbári a upratovači. Aby sa kvalitne postarali o všetko, trávia v práci nekonečné množstvo hodín a potom sa stáva, že dobrí a kvalitní ľudia z týchto postov odchádzajú a nie je záujem o výberové konania.

Mesto Žilina dlhodobo bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie miezd a prevádzky svojich vzdelávacích inštitúcií. V dnešnej dobe to je problém, ktorý musí mesto sanovať, lebo štát na mestá a obce hádže obrovské záväzky, ktoré čerpajú rozpočet miest a obcí.

Veľkým problémom sa stala pandémia, ktorá nás všetkých ovplyvnila. Na školách stúpa počet detí s psychickými problémami a niektoré sa nedokázali prispôsobiť spôsobu výuky. S deťmi treba začať pracovať individuálne za pomoci odborných pedagógov, ktorých treba dostať do škôl.

Problémom je aj nedostatočná podpora školských zariadení, v ktorých by mali deti tráviť svoj voľný čas, zo strany štátu, miest a obcí. Školské zariadenia sú na úplnom chvoste vzdelávania a pritom voľný čas je pre deti liekom a odbúraním stresu a napätia. Zvlášť v dobe, kedy prioritou sú mobily, sociálne siete a nie kamaráti s ktorými trávime voľný čas a rozprávame sa. Začlenenie do kolektívov je čím ďalej tým horšie a potom začína úradovať šikana, výsmech jeden druhého a porovnávanie. Veľký problém dnešnej doby.

Riešenie:

 • Vytvoríme nové kapacity pre umiestnenie väčšieho počtu detí do materských škôl a zvýšime transparentnosť prijímania detí do materských škôl. Miesto v škôlke bude pre každé dieťa.

 • Zabezpečíme racionálne a efektívne využívanie priestorov škôl a školských zariadení.

 • Zabezpečíme kvalitu a odbornosť pri rekonštrukciách škôl a školských zariadení.

 • Zabezpečíme dostatočnú starostlivosť o majetok škôl a školských zariadení (školské a detské ihriská, telocvične, haly, okolie škôl).

 • Iná Žilina bude presadzovať vyvážené a spravodlivé financovanie potrieb v školstve. Nebudeme sa rozhodovať podľa toho, kto sa nám páči alebo nepáči, budeme zohľadňovať reálne potreby.

 • Sústredíme sa na maximálne získavanie externých zdrojov pre zlepšenie stavu a vybavenosti škôl.

Zveľaďovanie majetku

Problém:

V predchádzajúcich rokoch prebiehala rekonštrukcia niektorých MŠ, ZŠ a školských zariadení, avšak stretávame sa s tým, že tieto rekonštrukcie boli neadekvátne dnešnej dobe, neboli dodržané termíny a kvalita práce bola nedostatočná. Spolupráca s vykonávateľmi stavebných úprav nebola ideálna a po čase sa ukazujú závady, ktoré opätovne treba riešiť.

Za posledné roky dochádza k potrebe rekonštrukcií škôl a školských zariadení. Budovy sú staré a nevyhovujúce. A ak sa začne rekonštruovať, tak vykonané práce sú nekvalitné a termíny sa nedodržiavajú.

Školy sú dlhodobo blokované pri efektívnom využívaní zvereného majetku do správy a využívaní ďalších možných nástrojov pre získanie finančných prostriedkov na svoju činnosť.

Treba nastúpiť cestu moderných a efektívnych škôl.

Škôl, ktoré budú vhodným, estetickým, moderným a pekným prostredím pre všetkých zúčastnených.

Moderná škola je budúcnosť

Riešenie:

 • Vsadíme na odbornosť, kvalitu, moderný dizajn a zodpovednosť.

Ohodnotenie zamestnancov v školstve

Problém:

Učitelia v školách a školských zariadeniach postupne získavajú ohodnotenie, aké by si zaslúžili. Avšak treba prihliadať na nadprácu, aktivity a pridanú hodnotu, ktorú naozaj aktívny riaditeľ, učiteľ, vychovávateľ  vykonáva.  Takýchto ľudí treba patrične ohodnotiť a na to treba vyčleniť finančné prostriedky na mzdy. Kvalitné vzdelávanie je základom pre naše budúce generácie a na takýchto ľuďoch treba v školstve stavať.

Problém je pri ohodnotení práce ostatných, nepedagogických  zamestnancov školstva. Chýbajú zamestnanci v školských jedálňach, upratovačky, správcovia. Dôvodom je veľmi slabé finančné ohodnotenie. V tejto oblasti je potrebné nájsť zdroje financovania. Ľudia si zaslúžia odmenu za vykonanú prácu a byť dostatočne ohodnotení.

Riešenie:

 • Vyriešime primerané a spravodlivé mzdové ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov v Žiline.

 • Riaditelia získajú finančné prostriedky na odmeňovanie nadštandardnej práce všetkých zamestnancov vo svojej organizácii, čím sa vytvorí priestor pre motiváciu a výkon aktivít, ktoré povedú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a lepšej výchove našich detí.

Škola a prax

Problém:

Nedostatočná spolupráca mesta v oblasti vzdelávania s akademickou obcou a podnikateľskými subjektmi.

Riešenie:

 • Mesto Žilina má vďaka Žilinskej univerzite veľký odborný potenciál. Chceme zintenzívniť spoluprácu s univerzitami a odbornou verejnosťous cieľom prinášať do mesta moderné inovatívne riešenia s potenciálom budúceho rozvoja.

 • Mesto Žilina sa bude aktívne podieľať na programoch podpory vzdelávania pre potreby budúcnosti.

Program Iná Žilina