Vzdelané mesto

IIná Žilina sa v oblasti vzdelávania bude vážne zaoberať riešením akútnych problémov škôl a školských zariadení. Zároveň bude formulovať a presadzovať víziu kvalitného, moderného a koncepčného systému vzdelávania v školách v pôsobnosti mesta. Neopomíname ani významnú funkciu predškolského vzdelávania a voľnočasových aktivít v školských zariadeniach. Vrátime slobodu rozhodovania riaditeľom. Navrátime vážnosť učiteľskému poslaniu. Chceme školy, do ktorých sa budú naše deti tešiť a dobre sa v nich cítiť. Chceme spokojných učiteľov a spokojných žiakov.

Nedostatočné kapacity

Problém:

Nedostatok voľných miest v materských školách a nedostatok ihrísk pre deti a mládež.

Mesto Žilina dlhodobo bojuje s nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečenie miezd a prevádzky svojich vzdelávacích inštitúcií.

Riešenie:

  • Vytvoríme nové kapacity pre umiestnenie väčšieho počtu detí do materských škôl a zvýšime transparentnosť prijímania detí do materských škôl. Miesto v škôlke bude pre každé dieťa.

  • Zabezpečíme racionálne a efektívne využívanie priestorov škôl a školských zariadení.

  • Iná Žilina bude presadzovať vyvážené a spravodlivé financovanie potrieb v školstve. Nebudeme sa rozhodovať podľa toho, kto sa nám páči alebo nepáči, budeme zohľadňovať reálne potreby.

  • Sústredíme sa na maximálne získavanie externých zdrojov pre zlepšenie stavu a vybavenosti škôl.

Sloboda kompetentným

Problém:

Za posledné roky došlo k najväčšiemu okliešteniu právomocí riaditeľov škôl. Školy sú dlhodobo blokované pri efektívnom využívaní zvereného majetku do správy a využívaní ďalších možných nástrojov pre získanie finančných prostriedkov na svoju činnosť.

Riešenie:

  • Vrátime kompetencie riaditeľom škôl, aby mohli slobodne rozhodovať o efektívnom a zmysluplnom využití toho, za čo zodpovedajú. Dnes to robiť nemôžu.

Ohodnotenie zamestnancov v školstve

Problém:

Učitelia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina dostávajú dlhodobo základné platy. Neraz ich úroveň nedosahuje ani ohodnotenie ich kolegov z okolitých obcí v Žilinskom kraji. Rovnako je to aj s prácou ostatných zamestnancov školstva v našom meste.

Riešenie:

  • Vyriešime primerané a spravodlivé mzdové ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov v Žiline.

  • Riaditelia získajú finančné prostriedky na odmeňovanie nadštandardnej práce všetkých zamestnancov vo svojej organizácii, čím sa vytvorí priestor pre motiváciu a výkon aktivít, ktoré povedú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a lepšej výchove našich detí.

Škola a prax

Problém:

Nedostatočná spolupráca mesta v oblasti vzdelávania s akademickou obcou a podnikateľskými subjektmi.

Riešenie:

  • Mesto Žilina má vďaka Žilinskej univerzite veľký odborný potenciál. Chceme zintenzívniť spoluprácu s univerzitami a odbornou verejnosťous cieľom prinášať do mesta moderné inovatívne riešenia s potenciálom budúceho rozvoja.

  • Mesto Žilina sa bude aktívne podieľať na programoch podpory vzdelávania pre potreby budúcnosti.

Program Iná Žilina