Kontakt:

Čo ponúkam Hájiku?

Jan Ivančic, Mgr.

46, ženatý, 1 dieťa

Kandidovať do mestského zastupiteľstva v Žiline som sa rozhodol z dôvodu, že v tejto spoločnosti je čas na zmenu myslenia a postoja k spravovaniu spoločných verejných financií mesta tak, aby boli čo najviac využité v prospech čo najväčšieho počtu ľudí a k ich spokojnosti, napr. aj spoločným hlasovaním občanov za daný projekt. Na sídlisku Hájik, kde žijem, môžem dať hlas týmto projektom – vyznačenie parkovacích miest, vybudovanie parkovacieho domu s finančnou účasťou obyvateľov sídliska, vytvorenie a zveľaďovanie detských ihrísk pre mamičky s deťmi s kamerovým systémom na mestskú políciu, viacfunkčné ihriská pre mládež a dospelých, výbehy pre psov, prechádzkovú a oddychovú zónu pre občanov, cyklistické chodníky pre spojenie s centrom mesta až na Vodné dielo, verejné osvetlenie,…“

Vyštudoval fakultu humanitných vied na UMB Banská Bystrica. Viac ako 17 rokov pracoval v štátnej službe ako policajt, naposledy vo funkcii riaditeľa. Po odchode z polície sa venoval poisťovacím službám a v súčasnosti pracuje ako mestský policajt na Mestskom úrade v Rajci. Rád pomáha a pracuje s ľuďmi, a aj preto sa stal členom Občianskeho združenia Iná Žilina. Vo voľnom čase sa rád venuje svojej rodine a športu, najmä cyklistike, inline korčuľovaniu, cvičeniu a turistike. Má záľubu v osobnom rozvoji, v čítaní a inšpirovaní sa životopismi známych ľudí.

Motto: “Správať sa tak, ako by som chcel, aby sa ľudia ku mne správali.“

Tézy: Žilina – Hájik

Sídlisko Hájik má svoje špecifické problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť. Nerobím si žiadne ilúzie o tom, že vyriešim všetky problémy, ale aspoň niektoré by som sa mohol, spolu s vami, pokúsiť vyriešiť.

Pri osobných rozhovoroch s vami som zistil, že vás najviac zaujíma, čo sa urobilo pre vás vo vašom blízkom okolí, pretože tam trávite zvyšok dňa alebo relaxujete počas svojho voľna. Viacerí tu bývate od začiatku a niektorí ste sa rozhodli sa sem nasťahovať a stráviť tu svoj život, čo vás stálo nemalé finančné prostriedky.

Zhodnotil (prípadne zosumarizoval) som vaše priania a požiadavky na mesto a chcel by som ich zhrnúť do jednotlivých bodov (oblastí):

Zodpovednosť:

 • zodpovedné a dobre fungujúce mesto využíva svoje prostriedky pre občana a jeho potreby, hospodári efektívne a transparentne tak, aby občania znovu nadobudli dôveru v ich zmysluplnom čerpaní

 • väčšia zodpovednosť firiem, ktoré spravuje a financuje mesto, pomocou zvýšenej a efektívnej kontroly

Doprava:

 • obnova označenia parkovacích miest na sídlisku Hájik na všetkých uliciach za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest
 • zjednosmernenie časti ulice Petzvalova od konečnej zastávky Stodolova po Základnú školu Námestie mladosti s cieľom zlepšiť parkovanie a prejazdnosť uvedenej ulice

 • dobudovanie parkovacieho domu na ul. Baničova s použitím záchytného parkoviska pre vozidlá počas jeho výstavby

 • vybudovanie cyklochodníka pre spojenie sídliska Hájik s mestom až po napojenie k Vodnému dielu Žilina

 • doplnenie názvu „Hájik“ na smerové tabule na komunikáciách, ktoré smerujú z centra a iných mestských častí na Hájik, aby cestujúci vedeli, ako sa na Hájik môžu dostať aj bez navigácie

Bezpečnosť:

 • zvýšiť počet hliadkujúcich mestských policajtov na sídlisku Hájik, prípadne predĺžiť  hodiny kontaktu pre obyvateľov na sídlisku až do večerných hodín

 • zvýšenie počtu kamier a zefektívnenie využitia pokrytia kamerovým systémom mestskej polície Žilina na verejných miestach, kde dochádza k ničeniu mestského majetku, prípadne stretávaniu sa problémovej mládeže (detské ihriská, schody z Hájika do Závodia a pod.)

 • zlepšiť hliadkovú činnosť hliadok mestskej polície na Hájiku na inkriminovaných miestach, kde dochádza vo zvýšenej miere k porušovaniu verejného poriadku a občianskeho spolunažívania, najmä v nočných hodinách

 • riešiť problémy s divou, najmä diviačou zverou, prikrmovanie zveri v jej prirodzenom prostredí na jej odlákanie od sídliska, v spolupráci s poľovným združením a ochrancami prírody zredukovať jej počet, zvýšiť odstraňovanie krovín, náletových drevín a húštin, odstrániť zo sídliska ovocné stromy a nahradiť ich vysadením vhodnejších stromov

 • kryté a zabezpečené stojiská na odpadkové koše

Zeleň a verejný priestor:

 • rekonštrukcia zničených lavičiek, detských ihrísk, športových ihrísk s tematickým zameraním na určité športy

 • zlepšenie prístupu na venčovisko psov a doplnenie mobiliáru, zriadiť koše na zber psích exkrementov s vreckami, ktoré nielen na Hájiku chýbajú

 • kompenzácia z poplatkov pre psíčkarov – prevzatie vreciek na exkrementy

 • revitalizácia trávnikov a ich kosenie

 • výsadba trvalých a nie jednoročných rastlín na skrášlenie a spríjemnenia prostredia na verejných priestranstvách

 • dobudovanie verejného osvetlenia na uliciach i v podchodoch bytoviek

Relax:

 • vybudovať oddychovú zónu s ihriskom pre deti a mládež, lavičkami, príjemným osvetlením a prostredím, s krásnym výhľadom na Žilinu, s kamerovým výstupom na mestskú políciu

 • rekonštrukciou schodiska od Slnečného námestia do Závodia

 • napojenie turistických trás z Hájika na existujúce turistické trasy v okolí vrátane vybudovania označovníkov

 • zabezpečenie fungovania svetelnej fontány na Slnečnom námestí

 • podpora dobre rozbehnutých a nedokončených projektov z predošlého volebného obdobia

 • pravidelné organizovanie podujatí ako šarkaniáda, či sánkovačka

Školstvo:

 • zvýšiť kapacitu miest pre detí v materskej škole na potrebnú úroveň

 • vykonávanie preventívno-bezpečnostných akcií na ZŠ Námestie mladosti

 • obnoviť prevádzku klubovne „Hájovňa“ pre deti