Dobre fungujúce a zodpovedné mesto

Zodpovedné a dobre fungujúce mesto využíva svoje prostriedky pre občanov a ich potreby. Hospodári efektívne a transparentne, počúva potreby občana a rýchlo ich realizuje. Iná Žilina bude presadzovať aktívny prístup k riešeniu problémov a efektívne využívať potenciál mestských organizácií a podnikov.

Zapojíme Žilinčanov do spolurozhodovania o veciach verejných.

Riešenie problémov občanov – otvorené mesto

Problém:

Mesto nepočúva problémy občanov, nerieši ich a ak sa im venuje, tak veľmi pomaly a mnohokrát v neprospech občana. Obyvatelia mesta právom očakávajú intenzívnejšiu komunikáciu s mestom – či už prostredníctvom osobných stretnutí alebo formou elektronickej komunikácie.

Radničné noviny – momentálne slúžia predovšetkým na sebaprezentáciu vedenia mesta prostredníctvom subjektívneho a len z pozitívne vykresľujúceho uhla pohľadu, bez možnosti reakcie poslaneckého zboru a dotknutých osôb.

Riešenie:

  • Vytvoríme priestor prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne, mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie a ďalšie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami, ktorí budú zodpovedať za výsledok. O priebehu riešenia a výsledku bude občan – oznamovateľ vždy informovaný, problém a riešenie budeme zverejňovať aj na web stránke mesta. Na podporu riešenia problémov sa zapojíme aj do projektu – Odkaz pre starostu.

  • Pri riešení zásadných otázok života mesta využijeme inštitút referenda, verejných zhromaždení občanov alebo verejných hlasovaní o možných riešeniach.

  • Prerobíme a zmodernizujeme web stránku mesta, aby občania mohli využívať všetky moderné možnosti na komunikáciu. Budeme otvorené mesto, ktoré nič neskrýva – na webe budeme zverejňovať čo najviac informácií z činnosti úradu, vrátane financií.

  • Sprístupníme mestské dáta pre IT riešenia, ktoré pomôžu mestu a občanom.

  • Radničné noviny  nebudú viac len hlásnou trúbou primátora. Sprofesionalizujeme obsah publikovaného materiálu v Radničných novinách, aby občania dostali vyvážené informácie.

  • Zavedieme pravidelný elektronický newsletter a mobilnú aplikáciu s informáciami, čo sa v meste realizovalo a čo sa pripravuje. Budú obsahovať potrebné informácie o spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí.